Geodetske usluge pri legalizaciji nezakonito izgrađenih građevina:

Geodetske usluge pri gradnji novih građevina:

Geodetske usluge pri evidentiranju postojećih građevina:

Geodetske usluge pri sređivanju imovinsko-pravnih odnosa:

Ostale geodetske usluge:

*ZPUG = Izrada posebnih geodetskih podloga (PGP) i izrada parcelacijskih elaborata prema rješenju o uvjetima građenja ili lokacijskoj dozvoli je predviđena za građevine za koje je zahtjev za ishođenje dozvole za gradnju/rekonstrukciju/dogradnju podnesen do 31.12.2013. prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (ZPUG)