Geodetski ured Geometrix Samobor d.o.o., Samobor, Mala Rakovica, Butoraj 15, www.geometrix-samobor.hr

Dioba poljoprivrednog zemljišta

Prema trenutnim Zakonima, privatno poljoprivredno zemljište se može dijeliti i spajati prema vlastitim željama i potrebama, bez ishođenja posebnih uvjeta ili suglasnosti.

Nalazi li se Vaša čestica izvan ili unutar građevinske zone možete saznati uvidom u prostorni plan jedinice lokalne samouprave.

Za potrebe izrade geodetskog elaborata diobe poljoprivrednog zemljišta potrebno je ishoditi potvrdu od nadležnog tijela da se predmetna čestica nalazi izvan građevinske zone (lokacijska informacija/izvadak iz prostornog plana).

Geodetski elaborat diobe poljoprivrednog zemljišta se predaje na ovjeru u nadležni katastarski ured.

Ako se radi o diobi na česticama koje imaju istog vlasnika, elaborat se može provesti po ovjeri, a u suprotnom se elaborat provodi u zemljišnoj knjizi i katastru nakon rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.

Na primjeru je prikazana podjela između dva suvlasnika pri čemu su formirane dvije nove čestice jednake površine. Nakon rješavanja imovinsko-pravnih odnosa (sastavljanja diobnog ugovora) svaki suvlasnik će postati vlasnik jedne čestice 1/1.