Geodetski ured Geometrix Samobor d.o.o., Samobor, Mala Rakovica, Butoraj 15, www.geometrix-samobor.hr

Identifikacija katastarskih čestica (nekretnina)

Ukoliko imate broj katastarske čestice i katastarsku općinu, a ne znate gdje se ona u naravi nalazi možemo Vam pomoći i uputiti Vas na lokaciju.

Ukoliko znate gdje se nalazi Vaš posjed, a ne znate brojeve katastarskih čestica i katastarsku općinu, možemo Vam na temelju terenskog uvida, geodetske izmjere ili drugim metodama dati popis brojeva katastarskih čestica.

Ukoliko imate katastarsku česticu na području na kojem postoji dvostruka izmjera (jedni brojevi i katastarska općina u katastarskom operatu, drugi brojevi i katastarska općina u zemljišnoj knjizi), a znate samo jedan broj, možemo Vam pomoći dati identifikaciju drugog broja na temelju dostupne dokumentacije. Službenu potvrdu o identifikaciji u ovom slučaju daje samo nadležni katastarski ured!

Rekonstrukcija i iskolčenje međa prema postojećim podacima

Ako međe katastarskih čestica nisu poznate na terenu, možemo iskolčiti (označiti) međe prema dostupnim podacima iz katastarskog operata.

Dostupni podaci za iskolčavanje međa variraju ovisno o katastarskom planu, katastarskoj općini i broju geodetskih elaborata koji su izrađeni na tom području. Podatak o mogućnosti iskolčavanja međa se daje na upit.

Susjedi moraju biti upoznati s označavanjem međa, te se moraju složiti s označenim međama i potpisati zapisnik o međama. Ukoliko se ne može ostvariti dogovor, međe je potrebno urediti u sudskom postupku.

Ukoliko se među strankama na terenu u trenutku iskolčavanja postigne dogovor koji je različit od podataka katastarskog operata, sastavlja se zapisnik s opisom međa i strankama se daje grafički prikaz dogovorenih međa. Ukoliko stranke žele, dogovorene međe se mogu provesti kroz katastarski operat posebnim elaboratom.

Izrađujemo geodetsku situaciju međa postojećeg stanja, pri čemu se izvrši geodetska izmjera zatečenih međa, te se izradi analiza zatečenih međa u odnosu na katastarski plan s izraženim površinama zatečenog stanja. Takvu situaciju je uputno izraditi prije kupnje nekretnine, kako bi znali odgovaraju li međe katastarskom planu i ima li parcela koju kupujete u naravi onu površinu koja je upisana u katastru i zemljišnoj knjizi.

Izmjera i iskolčenje podzemnih i nadzemnih vodova

Izrađujemo podloge za projektiranje nadzemnih i podzemnih vodova, izvodimo iskolčavanje vodova, te izrađujemo geodetske elaborate za katastar vodova.

Ostale geodetske usluge

Ukoliko Vam je potrebna neka geodetska usluga koja nije navedena na ovim stranicama, slobodno nas kontaktirajte. U najkraćem mogućem roku ćemo Vam se javiti i obavijestiti Vas o mogućnosti obavljanja željene geodetske usluge.