Geodetski ured Geometrix Samobor d.o.o., Samobor, Mala Rakovica, Butoraj 15, www.geometrix-samobor.hr

Evidentiranje legaliziranih građevina u katastru i zemljišnoj knjizi

Upis kuće

Zgrade koje su ozakonjene (legalizirane) prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/2012, 143/2013) upisuju se na temelju Rješenja o izvedenom stanju.

Uvjet za upis zgrada je posjedovanje pravomoćnog Rješenja o izvedenom stanju, te klauzula završenosti zgrade u tekstu Rješenja o izvedenom stanju.

Ukoliko je zgrada legalizirana kao nezavršena, ona se prije upisa (evidentiranja) mora završiti sukladno propisu, te se mora ishoditi adekvatna Uporabna dozvola.

Pri izradi elaborata za upis objekata u katastar i zemljišne knjige, jedan primjerak Rješenja o izvedenom stanju ostaje u zbirci isprava nadležnog tijela, pa je uputno izraditi ovjerenu presliku originala.

Geodetski elaborat za evidentiranje podataka o zgradama ili drugim građevinama se predaje na ovjeru u nadležni katastarski ured, te se provodi nakon ovjere po posebnom zahtjevu.

Na primjeru su prikazane kuća i pomoćna zgrada koje su legalizirane i koje se upisuju u katastar i zemljišnu knjigu. Kako se radi o zgradama na međi, bilo je potrebno sastaviti zapisnik o međama koji moraju potpisati i susjedi. Nakon ovjere i provedbe elaborata, stranka ima upisanu kuću i pomoćnu zgradu u katastru i zemljišnoj knjizi.

Evidentiranje građevina u katastru i zemljišnoj knjizi na temelju uporabne dozvole

Upis kuće 2

Zgrade koje nisu ozakonjene (legalizirane) prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/2012, 143/2013), već su sagrađene na temelju građevinske dozvole ili drugog akta kojim se dopušta gradnja upisuju se na temelju ishođene adekvatne Uporabne dozvole.

Sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/2013) postoji više vrsta Uporabne dozvole:

Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole se predaje nadležnom tijelu za prostorno uređenje i gradnju, uz prilaganje potrebne dokumentacije i dokaza.

Nakon ishođenja pravomoćne uporabne dozvole može se pristupiti izradi geodetskog elaborata za evidentiranje podataka o zgradama ili drugim građevinama.

Geodetski elaborat za evidentiranje podataka o zgradama ili drugim građevinama se predaje na ovjeru u nadležni katastarski ured, te se provodi nakon ovjere po posebnom zahtjevu.

Sukladno članku 171. Zakona o gradnji (NN 153/2013) uporabnom dozvolom se smatraju i sljedeći akti, pod uvjetom da su ishođeni prije 31.12.2013. godine: svaki akt za uporabu građevine, akt kojim je građevina ozakonjena, potvrda upravnog tijela da mu je dostavljeno završno izvješće nadzornog inženjera, uvjerenje za uporabu, pravomoćna građevinska dozvola, odnosno drugi odgovarajući akt izdan do 19. lipnja 1991. s potvrdom građevinske inspekcije da nije u tijeku postupak građevinske inspekcije, dozvola za upotrebu, rješenje o izvedenom stanju, potvrda izvedenog stanja, uvjerenje katastarskog ureda, odnosno Središnjeg ureda Državne geodetske uprave da je zgrada izgrađena do 15. veljače 1968., uvjerenje upravnog tijela da je zgrada izgrađena do 15. veljače 1968.

Prema mišljenju Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (Klasa: 360-01/14-01/31 od 04.03.2014.), za građevine izgrađene na temelju Rješenja o uvjetima građenja, može se na zahtjev stranke umjesto uporabne dozvole izdati potvrda da je dostavljeno završno izvješće nadzornog inženjera.

Evidentiranje građevina u zemljišnoj knjizi

Elaborat evidentiranja građevina u zemljišnoj knjizi se izrađuje za one građevine koje su već evidentirane u katastarskom operatu (npr. u sklopu tehničke reambulacije).

Za evidentiranje građevina u zemljišnoj knjizi vrijede ista pravila kao za evidentiranje građevina u katastru i zemljišnoj knjizi (navedena iznad).

Geodetskim elaboratom za provedbu u zemljišnoj knjizi (u svrhu evidentiranja građevina) se mora dokazati da u katastru evidentirana građevina odgovara stvarnosti u pogledu smještaja, oblika i površine.

Geodetski elaborat za provedbu u zemljišnoj knjizi (u svrhu evidentiranja građevina) se predaje na ovjeru u nadležni katastarski ured, te se provodi nakon ovjere po posebnom zahtjevu.