Geodetski ured Geometrix Samobor d.o.o., Samobor, Mala Rakovica, Butoraj 15, www.geometrix-samobor.hr

Geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja

Geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja izrađuje se na temelju geodetske izmjere kao međukorak u postupku izrade geodetskog elaborata za evidentiranje (upis) građevina u katastar i zemljišnu knjigu.

Na geodetskom situacijskom nacrtu stvarnog stanja su prikazane dimenzije izgrađene građevine, kao i smještaj građevine na građevnoj čestici. Prilog situacijskom nacrtu je i snimak građevine s ispisanim visinama građevine.

Nadležno tijelo za prostorno uređenje i gradnju koristi izrađeni geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja kako bi u postupku ishođenja uporabne dozvole usporedio izvedeno stanje s projektom građevine.