Geodetski ured Geometrix Samobor d.o.o., Samobor, Mala Rakovica, Butoraj 15, www.geometrix-samobor.hr

Iskolčenje kuće

Postupak iskolčenja na ovoj stranici je opisan za slučaj kada se gradi na temelju pravomoćnog Rješenja o uvjetima građenja (ROUG) ili pravomoćne potvrde glavnog projekta. Oba akta su se izdavala prema "starom" Zakonu o prostornom uređenju i gradnji iz 2007. godine koji je bio na snazi do 31.12.2013. godine.

Po prijavi početka građenja, može se pristupiti iskolčenju projektirane građevine na teren.

Iskolčenje građevine se dogovara s izvođačem radova. Ovisno o potrebama, dogovara se potreban broj i točnost iskolčenja (npr. grubo iskolčenje za iskop, precizno iskolčenje na nanosnu skelu...).

Iskolčenje se izvodi u položajnom i visinskom smislu na način da se na terenu označe lomne točke buduće građevine ili da se na nanosnoj skeli označe pravci zidova prema projektu. Ukoliko je u projektu definirana, visina se označava na gradilištu na mjestu koje je sigurno od potencijalnih oštećenja u dogovoru s izvođačem radova.

Nakon izvršenog iskolčenja, ovlašteni inženjer geodezije izrađuje elaborat iskolčenja građevine.

Nakon završetka gradnje, ovlašteni inženjer geodezije izdaje izjavu da je građevina sagrađena prema elaboratu iskolčenja, ukoliko su odstupanja manja od dopuštenih.

Isti postupak vrijedi i za objekte koji se grade na temelju glavnog projekta sukladno Pravilniku o jednostavnim građevinama i radovima.