Geodetski ured Geometrix Samobor d.o.o., Samobor, Mala Rakovica, Butoraj 15, www.geometrix-samobor.hr

Geodetski snimak izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade

Postupak legalizacije se razlikuje ovisno o veličini nezakonito izgrađene zgrade:

Ukoliko je nezakonito izgrađena zgrada ucrtana u katastarski plan, te ona položajem, oblikom i dimenzijama odgovara stvarnosti, zahtjevu je potrebno priložiti 3 primjerka kopije katastarskog plana. Izrada geodetskog snimka izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade (GSISNIZ) nije potrebna.

Ukoliko nezakonito izgrađena zgrada nije ucrtana u katastarski plan ili ona položajem, oblikom i dimenzijama ne odgovara stvarnosti, zahtjevu je potrebno priložiti 3 primjerka geodetskog snimka izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade (GSISNIZ).

Za legalizaciju zahtjevne zgrade zahtjevu je uz GSISNIZ/kopiju katastarskog plana potrebno priložiti: 3 primjerka arhitektonske snimke i izjavu ovlaštenog inženjera građevinarstva (statičara).

Za legalizaciju manje zahtjevne zgrade zahtjevu je uz GSISNIZ/kopiju katastarskog plana potrebno priložiti: 3 primjerka snimke izvedenog stanja koju je izradio ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer građevinarstva.

Za legalizaciju jednostavne zgrade zahtjevu je uz GSISNIZ/kopiju katastarskog plana potrebno priložiti: 3 primjerka iskaza površina i obračunskih veličina zgrade koje je izradio ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer građevinarstva.

Za legalizaciju pomoćne zgrade potrebno je zahtjevu priložiti 3 primjerka kopije katastarskog plana i dokaz da je osnovna zgrada legalna. Izrada geodetskog snimka izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade (GSISNIZ) nije potrebna.

Geodetski ured Geometrix Samobor izrađuje geodetsku snimku izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade (GSISNIZ), a u suradnji s ovlaštenim arhitektima i inženjerima građevinarstva možemo Vam ponuditi izradu cjelokupne dokumentacije potrebne za legalizaciju.

Nakon provedene legalizacije, odnosno ishođenja pravomoćnog Rješenja o izvedenom stanju, potrebno je izraditi geodetski elaborat za evidentiranje (upis) građevina u katastar i zemljišnu knjigu (ukoliko građevine već nisu evidentirane) ili parcelacijski elaborat ukoliko nije formirana građevna čestica.