Geodetski ured Geometrix Samobor d.o.o., Samobor, Mala Rakovica, Butoraj 15, www.geometrix-samobor.hr

Geodetski projekt-prva faza

Geodetski projekt obuhvaća:

Izrada geodetskog projekta se može podijeliti na faze prije i nakon ishođenja građevinske dozvole. Pri davanju ponude za izradu geodetskog projekta, najčešće se daje ponuda za faze koje prethode izdavanju građevinske dozvole.

Prije ishođenja građevinske dozvole - 1. FAZA

Prvi korak u izradi geodetskog projekta je definiranje međa predmetnih katastarskih čestica. Nositelji prava na predmetnim i susjednim katastarskim česticama se moraju usuglasiti oko međa i potpisati zapisnik.

Paralelno s geodetskom izmjerom međa, izvršava se i geodetska izmjera terena u položajnom i visinskom smislu pri čemu se mjere visine terena, postojeći objekti, smještaj vodova i objekata vodova (stupova, okna, ...), prometna infrastruktura, vode i po potrebi ostale točke prema dogovoru s investitorom (npr. položaj stabla i sl.).

Na temelju izvršene geodetske izmjere izrađuje se geodetski situacijski nacrt. Na njemu su prikazane međe predmetnih čestica koje su utvrđene kao nesporne, svi ostali snimljeni objekti, vodovi, prometna infrastruktura, vode i ostalo. Na geodetskom situacijskom nacrtu su prikazane i kote (visine) terena, a u slučaju većeg nagiba terena izrađuju se i slojnice (izohipse).

Geodetski situacijski nacrt se nakon izrade u digitalnom formatu dostavlja projektantu (arhitektu) po Vašem izboru, koji na njemu projektira buduću građevinu.

Prije ishođenja građevinske dozvole - 2. FAZA

Geodetski projekt-druga faza

Nakon što se s projektantom usuglasi položaj, oblik i dimenzije buduće građevine, može se nastaviti s izradom geodetskog projekta.

Ukoliko je potrebno, za buduću građevinu se formira građevna čestica. Na slici-primjeru je prikazano formiranje građevne čestice prije čemu je izvršeno odvajanje dijela čestice za rezervaciju proširenja puta, te je dio čestice koji nije u građevinskoj zoni izdvojen u posebnu (novu) česticu.

Izrađuje se geodetska situacija građevine koja je preklop katastarskog plana i planirane građevine na službenu ortofotokartu ("avio snimak") i koja sadrži popis koordinata lomnih točaka građevne čestice i planiranih građevina, kao i popis nositelja stvarnih prava na predmetnoj i susjednim katastarskim česticama.

Geodetski projekt u ovoj fazi obuhvaća izradu elaborata koji ide na ovjeru u nadležni katastarski ured. Ovjereni geodetski projekt u sebi sadrži dijelove koji su potrebni za izvršenje parcelacije (formiranje građevne čestice-ukoliko je to potrebno) i evidentiranje (upis) izvedenog objekta u katastar i zemljišnu knjigu.

Broj primjeraka geodetskog projekta se dogovara s projektantom. Ovjereni geodetski projekti sadrže i cd na kojem se nalazi digitalni zapis poligona građevne čestice i poligona projektiranih zgrada koji služe za unos u sustav e-dozvole, kao i digitalni zapis geodetskog projekta.

Nakon ishođenja građevinske dozvole - Iskolčenje

Geodetski projekt-iskolčenje

Nakon ishođenja pravomoćne građevinske dozvole, potrebno je u katastru provesti formiranje građevne čestice (ukoliko je formiranje građevne čestice predviđeno projektom). Ukoliko na predmetnim katastarskim česticama nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi, parcelacija (formiranje građevne čestice) se prvo provodi u zemljišnoj knjizi, a potom u katastru. Vodimo Vas kroz cijeli postupak formiranja građevne čestice uz upute o potrebnim koracima.

Nakon što katastar provede formiranje građevne čestice, potrebno je ishoditi kopiju katastarskog plana na kojoj je prikazana formirana građevna čestica. Kopija katastarskog plana je dokaz da je provedeno formiranje građevne čestice i ona je potrebna (između ostalo) za prijavu početka građenja.

Po prijavi početka građenja, može se pristupiti iskolčenju projektirane građevine na teren.

Iskolčenje građevine se dogovara s izvođačem radova. Ovisno o potrebama, dogovara se potreban broj i točnost iskolčenja (npr. grubo iskolčenje za iskop, precizno iskolčenje na nanosnu skelu...)

Iskolčenje se izvodi u položajnom i visinskom smislu na način da se na terenu označe lomne točke buduće građevine ili da se na nanosnoj skeli označe pravci zidova prema projektu. Ukoliko je u projektu definirana, visina se označava na gradilištu na mjestu koje je sigurno od potencijalnih oštećenja u dogovoru s izvođačem radova.

Nakon izvršenog iskolčenja, ovlašteni inženjer geodezije izdaje izjavu o izvršenom iskolčenju.

Nakon završetka gradnje - Izjava ovlaštenog inženjera geodezije

Geodetski projekt-upis

Nakon završetka gradnje potrebno je za izgrađenu građevinu ishoditi uporabnu dozvolu.

Izvrši se geodetska izmjera izvedenog stanja građevine u položajnom i visinskom smislu, te se izradi analiza izvedenog stanja prema projektiranom stanju.

Ukoliko su razlike unutar dopuštenih odstupanja, ovlašteni inženjer geodezije izdaje izjavu da je građevina izgrađena prema geodetskom projektu.

Investitor predaje izjavu ovlaštenog inženjera geodezije zajedno s ostalim potrebnim dokumentima uz zahtjev za ishođenje uporabne dozvole u nadležni ured.

Nakon ishođenja pravomoćne uporabne dozvole, nadležni ured po službenoj dužnosti dostavlja uporabnu dozvolu katastru, koji po službenoj dužnosti provodi upis građevine u katastru i dostavlja svu potrebnu dokumentaciju za upis zemljišnoj knjizi.